Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění zahrnuje pojistnou ochranu a vytvoření kapitálové hodnoty, která je vyplacena při dožití. Pojistná částka pro případ smrti i dožití je pevně daná a uvedená v pojistné smlouvě. Kapitálové životní pojištění lze sjednat ve dvou variantách:

 1. kapitálové životní pojištění pro případ smrti a dožití: ve smlouvě je uvedena shodná pojistná částka pro případ smrti i dožití. V případě smrti v průběhu pojištění je vyplacena sjednaná pojistná částka oprávněné osobě, v případě dožití je vyplacena sjednaná pojistná částka navýšena o výnosy pojišťovny pojištěné osobě.
 2. kapitálové životní pojištění pro případ dožití: v případě smrti pojištěného během pojistné doby je oprávněné osobě vyplaceno zaplacené pojistné. V případě dožití konce pojištění je pojištěnému vyplacena sjednaná pojistná částka navýšená o výnosy.

Pojistné:

Pojišťovny nabízejí kapitálové životní pojištění za běžné pojistné, u kterého je možné zvolit frekvenci placení měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně. Současně lze u většiny pojišťoven sjednat pojištění za jednorázově vložené pojistné.

Připojištění:

Pojišťovny nabízejí různé připojištění, konkrétní nabídka je dle parametrů produktů jednotlivých pojišťoven. Lze sjednat některá z těchto připojištění:

úrazové připojištění

pojištění závažných onemocnění

pojištění trvalé invalidity následkem úrazu nebo nemoci

pojištění denních dávek pro případ pracovní neschopnosti či hospitalizace

úrazové pojištění dětí

zproštění od placení pojistného

Obecné výluky pojišťoven:

Pojistitel není povinen plnit z událostí, k nimž dojde:

v důsledku nebo v souvislosti s občanskou válkou, válečnou událostí, válečnou invazí, revolučními událostmi, převraty, teroristickými útoky, občanskými nepokoji a se stávkou.

v důsledku sebevraždy do dvou let od trvání pojištění

v souvislosti s jednáním pojištěného, při kterém způsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt

v souvislosti s požitím alkoholu, návykových látek apod. může pojišťovna omezit pojistné plnění

Zdravotní zkoumání:

Pojišťovny stanovují dle výše pojistné částky a věku pojištěného pravidla pro posouzení zdravotního stavu pojištěného. U nižších pojistných částek dostačuje pro toto zkoumání vyplnění zdravotního dotazníku. V případě sjednání vyšších pojistných částek je třeba doložení výpisu ze zdravotní dokumentace anebo lékařská prohlídka různého rozsahu. Pojišťovna na základě těchto informací vyhodnotí riziko a dle výsledků je pojistná smlouva akceptována, popř. je pojišťovnou smlouva odmítnuta nebo je zde stanovena výluka na určité onemocnění. Pojišťovna má pro přijetí návrhu zákonem stanovenou lhůtu, a to do 2 měsíců od obdržení návrhu.

Daňové výhody

V případě dodržení podmínek dané zákonem je možné uplatnit pojistné za životní pojištění jako daňový odpočet. Podmínky jsou následující:

Pojistná smlouva musí být pro případ smrti a dožití nebo pro případ dožití. Pojistná smlouva musí být uzavřena do 60ti let věku pojištěného a trvat minimálně 5 let. Pojistník musí být shodný s pojištěným

U pojistné smlouvy s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití musí být splněna podmínka minimální pojistné částky pro pojistné smlouvy: s pojistnou dobou od 5 do 15 let včetně je stanovena minimální pojistná částka na 40 000 Kč; s pojistnou dobou nad 15 let je stanovena minimální pojistná částka na 70 000 Kč.

Výhody

Pojišťovna garantuje výplatu sjednané pojistné částky na konci pojistné doby. V případě dodržení podmínek je produkt daňově uznatelným. Je zde pojistná ochrana a současně se vytváří kapitálová hodnota.

Nevýhody

Tento druh pojištění není příliš variabilní, v průběhu pojištění je provádění změn v pojistném rozsahu a ve výši pojistných částek složitější.

Rizikové životní pojištění

Jedná se o druh životního pojištění, který zajišťuje pojistnou ochranu. Stanovuje se pojistná částka pro případ smrti, která má v případě pojistné události sloužit k zajištění rodiny, popř. k uhrazení úvěru či hypotéky.

Rizikové životní pojištění lze sjednat v těchto variantách:

 • s konstantní pojistnou částkou - sjednaná pojistná částka je po celou dobu trvání pojištění stejná.
 • s klesající pojistnou částkou – počáteční sjednaná pojistná částka se každým rokem snižuje o stejnou část. Tato varianta je vhodná k zajištění úvěru.

K pojištění s konstantní pojistnou částkou lze sjednat následující připojištění:

 • úrazové pojištění
 • pojištění závažných onemocnění
 • pojištění denních dávek v případě hospitalizace následkem úrazu nebo nemoci
 • pojištění denních dávek v případě pracovní neschopnosti
 • připojištění plné invalidity
 • zproštění od placení pojistného

K pojištění s klesající pojistnou částkou lze sjednat výše uvedená připojištění pouze u některých vybraných produktů, jinak je pojištění nabízeno bez možnosti připojištění.

Výplata pojistné plnění:

V případě pojistné události z hlavního pojištění, tzn. smrti pojištěného, je vyplacena sjednaná pojistná částka nebo aktuální pojistná částka obmyšleným osobám. Pokud nejsou obmyšlené osoby uvedeny, je pojistné plnění poskytnuto dle zákona o pojistné smlouvě. V některých případech je pojistná částka přednostně vyplacena bankovnímu ústavu.

Obecně platné výluky:

 • při sebevraždě nebo pokusu o ni do dvou let od uplynutí počátku smlouvy
 • v přímé nebo nepřímé souvislosti se vzpourou, povstáním nebo jinými hromadnými násilnými nepokoji
 • následkem přímé nebo nepřímé účasti na bojových nebo jiných válečných operací
 • v přímé nebo nepřímé souvislosti s nukleární katastrofou
 • dojde-li ke smrti pojištěného po požití nebo v souvislosti s používáním alkoholu, narkotik a jiných omamných látek
 • v důsledku aktivní účasti na závodech nebo s nimi bezprostředně souvisejících tréninkových jízdách v motorových vozidlech, v motorových plavidlech a letadlech
 • při letecké přepravě, pokud byl pojištěný členem leteckého personálu dopravce
 • při řízení vozidla, která nemá platné řidičské oprávnění nebo která vozidlo použila neoprávněně

Výhody:

Nízké sazby pojistného při vysoké pojistné ochraně, možnost sjednání dodatkových připojištění.

Nevýhody:

Nevytváří se žádná kapitálová hodnota, celé vkládané pojistné je spotřebováno ve prospěch pojistné ochrany. Pojištění není daňově uznatelným.

Rizikové životní pojištění s konstantní pojistnou částkou

Toto pojištění poskytuje finanční zabezpečení rodiny v případě úmrtí pojištěného. Pojistná částka je po celou dobu pojištění ve stejné výši.

Plnění:

Na konci pojištění nejsou žádné naspořené prostředky k výplatě. V případě smrti pojištěné osoby v průběhu trvání pojištění je vyplacena oprávněným osobám sjednaná pojistná částka. V případě dožití konce pojištění nevzniká nárok na žádné plnění, pojištění končí bez náhrady.

Pojistné:

Vkládané pojistné je hrazeno běžným způsobem v pravidelných splátkách. Výše pojistného se stanovuje dle věku a pohlaví pojištěného a dle výše sjednané pojistné částky.

Zdravotní zkoumání:

Pojišťovny mají stanoveny pravidla pro zdravotní zkoumání v případě sjednání životního pojištění, kde je stanovena pojistná částka pro případ smrti. Jednotlivé nároky pojišťoven se navzájem liší. Kromě zdravotního dotazníku je v případě vyšších pojistných částek požadováno ze strany pojišťovny absolvování lékařských prohlídek různého rozsahu. Prohlídky jsou prováděny smluvními lékaři pojišťoven po předchozím objednání.

Připojištění:

 • úrazové pojištění (smrt následkem úrazu, trvalé následky úrazu, invalidita následkem úrazu, denní odškodné úrazu, hospitalizace následkem úrazu)
 • pojištění invalidity následkem nemoci
 • pojištění závažných onemocnění
 • pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti
 • hospitalizace následkem nemoci nebo úrazu

Rizikové životní pojištění s klesající pojistnou částkou

Toto pojištění je vhodné především k zajištění úvěru. Pojistná částka se úměrně snižuje každý rok o stejnou část.

Plnění:

V případě smrti pojištěné osoby v průběhu trvání pojištění je vyplacena aktuální pojistná částka, která je vyplacena obmyšlené osobě anebo v případě vinkulace ve prospěch bankovního ústavu. V případě dožití konce pojištění nevzniká nárok na žádné plnění, pojištění končí bez náhrady.

Pojistné:

Vkládané pojistné je hrazeno běžným způsobem v pravidelných splátkách. Výše pojistného se stanovuje dle věku a pohlaví pojištěného a dle výše sjednané pojistné částky. U některých produktů je doba placení pojistného kratší než doba trvání pojištění, popř. pojistné klesá s klesající pojistnou částkou.

Zdravotní zkoumání:

Pojišťovny mají stanovena pravidla pro zdravotní zkoumání v případě sjednání životního pojištění, kde je stanovena pojistná částka pro případ smrti. Jednotlivé nároky pojišťoven se navzájem liší. Kromě zdravotního dotazníku je v případě vyšších pojistných částek požadováno ze strany pojišťovny absolvování lékařských prohlídek různého rozsahu. Prohlídky jsou prováděny smluvními lékaři pojišťoven po předchozím objednání.

Připojištění:

k některým produktům nelze sjednat žádné doplňkové připojištění. Jiné produkty nabízí následující připojištění:

 • úrazové pojištění (smrt následkem úrazu, trvalé následky úrazu, invalidita následkem úrazu, denní odškodné úrazu)
 • pojištění závažných onemocnění
 • pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti
 • hospitalizace následkem nemoci nebo úrazu
 • zproštění od placení

Investiční životní pojištění

Jedná se o druh životního pojištění, který zajišťuje pojistnou ochranu a současně jsou vkládané prostředky zhodnocovány. Zaplacené pojistné se přemění v tzv. podílové jednotky a ty se umisťují v jednotlivých fondech v poměru určeném pojistníkem.

Fondy a investiční strategie:

Pojišťovny nabízejí možnost investování vkládaného pojistného v různých investičních fondech nebo jsou nabízeny přímo navolené investiční strategie. Pojišťovna negarantuje žádný výnos, veškerou odpovědnost za vkládané pojistné nese pojistník. Některé pojišťovny nabízejí možnost investování v garantovaném fondu. Pojistník si zvolí fondy a procentní poměr investovaného pojistného, tzv. alokační poměr.

Druhy fondů dle investování:

 • akciový fond
 • dluhopisový fond
 • smíšený fond
 • zahraniční fond
 • garantovaný fond
 • konzervativní fond

Alokační poměr:

Procentuelní poměr, v kterém jsou rozloženy podílové jednotky do jednotlivých fondů, součet musí být vždy 100%.

Zhodnocování a oceňování jednotlivých fondů:

Hodnota podílových jednotek, resp. hodnota fondů se mění v závislosti na změně tržní hodnoty jednotlivých aktiv obsažených v portfoliu daného fondu. Na základě hodnoty fondu se stanovuje nákupní a prodejní cena jednotek. Prodejní cena je vždy nižší než nákupní.

Podílové jednotky:

Jednotky fondu stejné hodnoty, rozlišují se dva typy podílových jednotek:

 1. počáteční podílové jednotky – za první rok nebo 2 roky dle parametrů nabízených produktů pojišťoven
 2. akumulační podílové jednotky – po stanovené lhůtě se na ně změní počáteční podílové jednotky

Podílový účet:

individuální účet k dané pojistné smlouvě tvořený podílovými jednotkami jednotlivých fondů

Převody podílových jednotek:

lze provádět dle určených pravidel pojišťoven, převody většinou podléhají poplatkům, při převodu podílových jednotek je použita prodejní cena.

Částečný odkup:

pojistník má právo na částečné odkoupení části akumulačních podílových jednotek, minimální hodnota odkupu je určena pojistitelem, maximální hodnota odkupu je omezena zůstatkem na podílovém účtu, hodnoty odkupu i zůstatku na účtu jsou stanoveny v prodejních cenách.

Poplatky:

Veškerá provádění úkonů pojišťovnou, která se týkají podílového účtu podléhají poplatkům. Přehled poplatků je uveden v sazebníků a na internetových stránkách pojišťoven. Výhodou je průhlednost těchto poplatků.

Výplata pojistné plnění:

Smrt pojištěného: je vyplacena sjednaná pojistná částka nebo aktuální hodnota podílových jednotek – podle toho, co je vyšší.

Dožití konce pojištění: je vyplaceno pojistné plnění odpovídající hodnotě podílových jednotek vedených na podílovém účtu. Pro výpočet hodnoty podílových jednotek je použita prodejní cena platná v okamžiku, kdy pojistitel obdrží žádost o výplatu plnění.

Připojištění:

 • úrazové pojištění
 • pojištění závažných onemocnění
 • pojištění denních dávek v případě hospitalizace následkem úrazu nebo nemoci
 • pojištění denních dávek v případě pracovní neschopnosti
 • připojištění plné invalidity
 • zproštění od placení pojistného

Obecně platné výluky:

 • při sebevraždě nebo pokusu o ni do dvou let od uplynutí počátku smlouvy
 • v přímé nebo nepřímé souvislosti se vzpourou, povstáním nebo jinými hromadnými násilnými nepokoji
 • následkem přímé nebo nepřímé účasti na bojových nebo jiných válečných operací
 • v přímé nebo nepřímé souvislosti s nukleární katastrofou
 • dojde-li ke smrti pojištěného po požití nebo v souvislosti s používáním alkoholu, narkotik a jiných omamných látek
 • v důsledku aktivní účasti na závodech nebo s nimi bezprostředně souvisejících tréninkových jízdách v motorových vozidlech, v motorových plavidlech a letadlech
 • při letecké přepravě, pokud byl pojištěný členem leteckého personálu dopravce
 • při řízení vozidla, která nemá platné řidičské oprávnění nebo která vozidlo použila neoprávněně

Výhody:

Pojištění se liší od ostatních druhů pojištění variabilitou, pojistník rozhoduje o účelu vkládaného pojistného, volí si pojistnou ochranu a ovlivňuje zhodnocování vkládaných prostředků. V průběhu pojištění lze pojištění upravovat dle svých individuálních potřeb, může měnit výši pojistného, pojistných částek, ukládat mimořádné pojistné či čerpat finanční prostředky.

Nevýhody:

Pojistná částka pro dožití není ve smlouvě uvedena a ani není garantována, riziko investování nese sám pojistník.

Univerzální životní pojištění

Jedná se o pojistně-spořící produkt, který spojuje pojistnou ochranu a vytváření kapitálové hodnoty.

Rozsah pojištění:

Úmrtí během trvání pojištění nebo dožití se konce pojištění.

Plnění:

V případě smrti v průběhu trvání pojištění je jednorázově vyplacena pojistná částka, u některých pojišťoven je vyplacena i kapitálová hodnota anebo to, co je v době pojistné události vyšší. V případě dožití sjednaného konce pojištění je vyplacena aktuální kapitálová hodnota (spořící složka).

Doba placení pojistného:

Po dobu trvání pojištění.

Daňové zvýhodnění:

Lze uplatnit daňový odpočet až 12.000 Kč ročně. Podmínkou je délka trvání pojištění do věku 60-ti let a pojistná doba minimálně 5 let. Pojistník musí být shodný s pojištěným. U smluv pro případ dožití musí být sjednána min. pojistná částka 70.000 Kč u smluv nad 15 let trvání, 40.000 Kč u smluv 5-15 let trvání. Pojistník musí být shodný s pojištěným. Daňově zvýhodněná pojištění jsou: životní pojištění pro případ dožití; životní pojištění pro případ smrti a dožití; důchodové pojištění pro případ dožití, důchodové pojištění pro případ smrti a dožití.

Připojištění:

 • smrt následkem úrazu
 • trvalé následky úrazu
 • denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu
 • plná invalidita následkem úrazu nebo nemoci
 • denní odškodné v případě hospitalizace
 • denní dávky při pracovní neschopnosti
 • zproštění od placení pojistného
 • vážná onemocnění

Výhody:

V případě smrti pojištěného během trvání je vyplacena sjednaná pojistná částka pro případ smrti nebo aktuální kapitálová hodnota, podle toho, co je vyšší. Zhodnocení je pojišťovnami garantováno. Pojištění je variabilní, v průběhu pojištění je možné provádět změny.

Nevýhody:

Garantované je pouze zhodnocení, pojistná částka pro dožití není uvedena ve smlouvě.

 

Pokud máte zájem o tento druh pojištění, vyplňte pro sjednání formulář s podrobnějšími údaji a nebo pouze kontaktní formulář a pracovník společnosti RESPECT Vás bude kontaktovat a sjedná s Vámi pojištění.

Zaujala vás naše nabídka?

Zaujala vás naše nabídka?

​​​​​Máte-li zájem o námi nabízené služby, nebo potřebujete poradit s pojištěním, neváhejte nás kontaktovat.